เริ่มต้นขึ้นแล้วกับงาน STEAM 4 INNOVATOR Virtual Camp 2023

เริ่มต้นขึ้นแล้วกับงาน STEAM 4 INNOVATOR Virtual Camp 2023

    เริ่มต้นขึ้นแล้วกับงาน STEAM4INNOVATOR Virtual Camp (Online) 2023! กับกิจกรรมทั้ง 4 วัน 4 Stage เพื่อช่วยพัฒนาผลงานนวัตกรเยาวชน สู่การเป็นสุดยอดนวัตกรรุ่นต่อไป ผ่าน Zoom Conference วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566 และ 17-18 มิถุนายน 2566

จุดเริ่มต้นของ STEAM 4 INNOVATOR คืออะไร ?

    เมื่อเอ่ยถึง “นวัตกร : นะ-วัด-ตะ-กอน” คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้จัก หรือมักนึกถึงคนที่ทันโลก ทันสมัย มีความฝัน มองถึงอนาคตข้างหน้าอย่างก้าวไกล ภาพจำเหล่านี้แทบทั้งหมดถูกสร้างขึ้นโดยนิยาย ละคร ภาพยนตร์ การ์ตูน รวมไปถึงชีวิตจริงทั้งในและต่างประเทศ นวัตกร หรือ นักสร้างนวัตกรรม ไม่ได้ผูกขาดแค่ฝั่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี แต่คือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ต่อปัญหาที่เกิดใหม่ทุกวัน นวัตกร ไม่จำเป็นต้องเป็นอัจฉริยะ ถ้ามีทักษะสำคัญ คือ คิด แก้ปัญหา ลงมือทำ และพยายามอดทนทำซ้ำ เพราะไม่มีนวัตกรรมไหนที่ไม่ได้มาจากการทดลองและความผิดพลาด

    สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่จะเป็นกลไกการขับเคลื่อนคุณภาพและนวัตกรรมที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคต จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ สตีมโฟว์อินโนเวเตอร์ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการเรียนรู้ที่สำคัญในมิติธุรกิจนวัตกรรม ด้วยการใช้พื้นฐานของคำว่า “STEAM” ซึ่งจะประกอบไปด้วย 5 องค์ความรู้ที่สำคัญจาก S = วิทยาศาสตร์ (Science), T = เทคโนโลยี (Technology), E = วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), A = ศิลปศาสตร์ (Arts) และ M = คณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้เรียนเกิดการตั้งคำถาม ความสนใจใคร่รู้ การพูดคุยสนทนา และ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

    โดยนำอักษรตัวแรกของการเรียนรู้แบบบูรณาการใน 5 วิชามาผสมกัน ได้แก่ แรงบันดาลใจ (Inspiration) , จินตนาการ (Imagination) , ความคิดสร้างสรรค์ (Ideation) , การบูรณาการ (Integration) , การลงมือทำจริง (Implementation) เพื่อให้นำความคิดสร้างสรรค์และไอเดียที่แปลกใหม่มาปรับใช้ในการสร้างเครื่องมือหรือชิ้นงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อได้เรียนรู้กระบวนการทั้งห้าองค์ประกอบแล้ว มาถึงกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 ขั้นตอนที่จะกล่าวถึงต่อไป

STEAM 4 INNOVATOR คืออะไร

    Steam4innovator คือ แผนการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการก้าวไปเป็นนวัตกร “แนวทางหลักสำคัญ ที่ สนช. มุ่งใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมกลุ่มเครือข่ายเยาวชน โดยศักยภาพด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการจะถูกบูรณาการเข้ากับความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEAM เพื่อให้เยาวชนสามารถประยุกต์และสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีมิติของการประกอบธุรกิจนวัตกรรมอยู่ด้วยอย่างสมบูรณ์”

ใครบ้างที่เหมาะกับหลักสูตรนี้

  1. ชอบทดลองและสนใจสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมอ
  2. เชื่อว่าสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้
  3. มีลำดับของความคิดและทำงานอย่างเป็นระบบ
  4. สร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่อยู่เสมอ
  5. รู้ว่าการวางแผนการลงทุนคือสิ่งสำคัญ

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ผลงาน

    STEAM4INNOVATOR มีแนวทางจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้น กระบวนการให้เยาวชนสามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนวัตกร บนพื้นฐานของ STEAM : Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics และมีมิติการนำแนวความคิดเชิงนวัตกรรมมาทำเป็นธุรกิจนวัตกรรม โดยผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 รู้ลึก รู้จริง

    เริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมด้วยการรับรู้สิ่งแวดล้อม สามารถมองเห็นปัญหาที่แท้จริง เข้าถึงมุมมองใหม่ จนสามารถสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความอยากที่จะคิดไอเดียสุดเจ๋งมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นธุรกิจที่สร้างคุณค่า

ขั้นตอนที่ 2 สร้างสรรค์ไอเดีย

    การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ กำหนดปัญหาและเป้าหมายในการแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อให้ได้คำตอบใหม่ที่แตกต่าง สร้างสรรค์ ทำได้จริงและมีคุณค่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

ขั้นตอนที่ 3 แผนพัฒนาธุรกิจ

    การออกแบบแนวคิดและแผนบริหารจัดการทั้งหมด ซึ่งจะเกี่ยวข้องทั้งการเชื่อมโยงคน เทคโนโลยี ทรัพยากร และความหลากหลายไปสู่เป้าหมายที่ทำได้จริง

ขั้นตอนที่ 4 การผลิตและการกระจาย

    การลงมือสร้างผลงานนวัตกรรมและการลงมือทำอย่างจริงจังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทางธุรกิจ เพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาด

เสน่ห์ของ STEAM 4 INNOVATOR

    การสร้างแนวคิด “สร้างสรรค์” และการเรียนรู้ฝึกฝนกระบวนการสร้าง “นวัตกรรม” ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่เป็นเจาะจงเฉพาะกลุ่ม หรือถูกออกแบบมาให้กับกลุ่มคนที่อยากริเริ่มเป็นนวัตกรอีกต่อไป สตีมโฟว์อินโนเวเตอร์ยังสามารถเข้าถึง จับต้องได้ และมีกระบวนการทางความคิดที่สอดคล้องกับการดำเนินชีวิต และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบัน

    ทั้งนี้กระบวนการสร้างนวัตกรรม สตีมโฟว์อินโนเวเตอร์ ยังเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ริเริ่มในการเป็นนวัตกร ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการ เพื่อนำปัญหาต่าง ๆ มาแก้ไขได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนและตรงประเด็นแล้วว่าทำไมแนวคิด “สร้างสรรค์” กับการเรียนรู้การฝึกฝนกระบวนการสร้าง “นวัตกรรม” เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจของผู้คนมาจนถึงปัจจุบัน

    โดยงานนี้โนมอร์เวิร์คเราดูแลภาพรวมการจัดกิจกรรมทั้งหมด ตลอดจนการประกวด ซึ่งมีทั้งงานอีเวนท์ออนไลน์ และออฟไลน์ ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเรา ในการดูแลจัดงานและสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยนะครับ

ติดตามการประกวดได้ที่ Fanpage : Thailand Innovation Awards หรือ TIA : https://www.facebook.com/ThailandInnovationAwards

No More Work เรามีความตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสร้างคุณค่าให้กับงานนั้นๆ เรามีบริการเกี่ยวกับการผลิตสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบ(Online Production) ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสด Video and Live Streaming, Unreal Engine, Virtual Event, Zoom, Video Conference, Project Management, Creative Design, Avatar, Virtual Stage, Website Services, Internet Solution รวมไปถึงการดูแลจัดการ KOL / Influencer ทุกระดับ สนใจติดต่อที่ >> Tel : 095-465-6452 email : work@nomorework.co หรือ Inbox

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า