top of page
Behind%20the%20Scenes_edited.jpg

Internet Solution

ระบบอินเตอร์สำหรับงานอีเว้นท์ หากสถานที่ไม่มีบริการหรือไม่มีผู้บริการ ทางเราสามารถจัดการระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับงานนั้นๆ ทั้งในรูปแบบระบบ Wifi Solution หรือ ADSL และนอกจากนี้ยังมีระบบ Mobile Internet ที่เป็นระบบไร้สายสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น  Indoor หรือ Outdoor

bottom of page